Übersicht: Washingtonia (Washingtonpalme)

Auf einen Blick: Washingtonia (Washingtonpalme)